ข้อมูลแพทย์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วราห์ ยืนยงวิวัฒน์

 • อาจารย์แพทย์ ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ โรคข้อเข่า-ข้อสะโพกเสื่อม และการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า-ข้อสะโพกเทียม

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ข้อสะโพก-ข้อเข่า และข้อเทียม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Visiting Fellowship, Musculoskeletal Oncology, Huntsman cancer institute, University of Utah, Utah, USA
 • Fellowship, Adult Reconstructive Surgery, Hip & Knee Arthroplasty, Hospital for Special Surgery, New York, NY, USA

ผลงานวิจัย

 1. Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Hongnaparak T. Lateral facetectomy decreased patellofemoral contact pressure in total knee replacement: A cadaveric study. J Clin Orthop Trauma. 2017;8(1):82-84.
 2. Yuenyongviwat V, Ingviya N, Pathaburee P, Tangtrakulwanich B. Inhibitory effects of vancomycin and fosfomycin on methicillin-resistant Staphylococcus aureus from antibiotic-impregnated articulating cement spacers. Bone Joint Res. 2017;6(3):132-136.
 3. Supachoke Wattanakitkrileart, Boonsin Tangtrakulwanich, Varah Yuenyongviwat. Comparting Results between New Aiming Device and Freehand Technique for Distal Locking of Intramedullary Implants. J Med Assoc Thai. 2016;99:1180-1184.
 4. Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Hongnaparak T, Tangtrakulwanich B. A randomised controlled trial comparing skin closure in total knee arthroplasty in the same knee: nylon sutures versus skin staples. Bone Joint Res. 2016;5(5):185-90.
 5. Yuenyongviwat V, Tuntarattanapong P, Tangtrakulwanich B. A new adjustable parallel drill guide for internal fixation of femoral neck fracture: a developmental and experimental study. BMC Musculoskelet Disord. 2016;17:8.
 6. Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Harnroongroj T. Radiographic manifestation of hip dislocation after total hip arthroplasty. J Med Assoc Thai. 2014;97(1):60-3.
 7. Yuenyongviwat V, Iamthanaporn K, Hongnaparak T, Tangtrakulwanich B. Efficacy of new filter suction to decrease the rate of occlusion and total suction time in a simulated total hip replacement operation. Med Devices (Auckl).2014;7:7-10.
 8. Yuenyongviwat V, Pornrattanamaneewong C, Chinachoti T, Chareancholvanich K. Periarticular injection with bupivacaine for postoperative pain control in total knee replacement: a prospective randomized double-blind controlled trial. Adv Orthop.2012;2012:107309.
 9. Yuenyongviwat V, Tangtrakulwanich B. Prevalence of pin-site infection: the comparison between silver sulfadiazine and dry dressing among open tibial fracture patients. J Med Assoc Thai.2011;94(5):566-9.
 10. Wongsiri S, Suwanno P, Tangtrakulwanich B, Yuenyongviwat V, Wongsiri E. A new tool for mini-open carpal tunnel release – the PSU retractor. BMC Musculoskelet Disord.2008;22;9:126.
 11. Jitmuang A, Yuenyongviwat V, Charoencholvanich K, Chayakulkeeree M. Rapidly-growing mycobacterial infection: a recognized cause of early-onset prosthetic joint infection. BMC Infect Dis. 2017;17(1):802.

ผลงานแต่งหนังสือและตำราวิชาการ

 1. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหลักการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วย : Total Knee Arthroplasty: Surgical Principle and Patient Care. วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ บรรณาธิการ. สงขลา : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์, 2560. 2.โรคข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis). ใน : ธนิษฐา ศิริรักษ์ บรรณาธิการ. ปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติครอบครัว. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์; 2555.
 2. อาการปวดเข่า (Knee Pain) ใน: ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์ บรรณาธิการ. เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ผู้ป่วยนอก. สงขลา: พิมพลักษณ์; 2557